DAS — DESIGN ANTHROPOLOGY SCHOOL

Trái Ngành Có Học Thiết Kế Đồ Họa Được Không?

-----
Không thích ngành mình đang học và muốn chuyển sang Graphic Design? Hãy cùng nghe chia sẻ của những người trong cuộc.

00:00 - Giới thiệu
00:39 - Anh Alex Dang https://www.behance.net/alexdang
10:32
- Chị Nhỏ Jung https://www.facebook.com/jijideepspace/
14:15 - Chú Môi https://www.facebook.com/chumoi101
17:48 - Anh Đạt Đỗ https://www.datdo.work/
24:43 - Anh Quang Nguyễn https://wangrar.design
31:04 - Kết luận

-----
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1
Показать больше
Больше видео

Author: admin