DAS — DESIGN ANTHROPOLOGY SCHOOL

Vật Dụng Cần Thiết Cho Graphic Designer

Nhà thiết kế đồ họa thường mang gì khi ra đường? Những vật dụng nào là thiết yếu, và tại sao?

Thông tin các món đồ Huy dùng:
Iphone X
Bút ký Pentel
ENERGEL
Sổ Store Ri: https://store-ri.com/
Macbook Pro 2017
Dầu Phật Linh

-----
00:00 - Giới thiệu
00:38 - Để ghi lại visual cảm hứng
01:33 - Để phác thảo, ghi chép
02:30 - Để note lại các thứ cần thiết
04:53 - Để kiểm soát thời gian
05:37 - Để tránh nhức đầu khi gặp client về
06:33 - Để làm việc

-----
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1
Показать больше
Больше видео

Author: admin